Rekonštrukcia digitálneho centrálneho prepojovača s príslušenstvom

 

- Nadlimitná zákazka -  tovar 
- Predmet zákazky: Rekonštrukcia digitálneho centrálneho prepojovača s príslušenstvom
- Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 13354 – MST, Vestník č. 144/2013 – 25.07.2013
- Súťažné podklady