Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových a zvukovo-obrazových objektov

 

-Nadlimitná zákazka – tovar
-Predmet zákazky: Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v rámci národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu: 21120120006, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 a rozšírenie Operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia)
-Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 11681 - MUT, Vestník č. 129/2013 - 03.07.2013