Zákazky podľa §9 ods. 9: január - február 2014

 

Zverejnenie zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (január - február 2014)

Č.
Deň
zverejnenia
Predmet zákazky

Cena zákazky
v € bez DPH

Dodávateľ
Pozn.
1. 02.01.2014 Tlač na outdoorove plochy busboardy v počte 43 ks ku kampani Kolonáda

1999,93 BigMedia, spol. s r.o.

2.

02.01.2014

Produkcia - inštalácia outdoorových plôch busboardov ku kampani Kolonáda


1999,97

BigMedia, spol. s r.o.
3. 02.01.2014

Produkcia - inštalácia outdoorových plôch citylightov ku kapmani Kolonáda

1999,20 BigMedia, spol. s r.o.
4. 02.01.2014 Tlač na outdoorové plochy citylighty ku kapmani Kolonáda


1939,- BigMedia, spol. s r.o.
5. 08.01.2013 Catering a nápoje pre 40 hostí /novinári a účinkujúci/ spustenie nosného projektu RTVS Kolonáda a zabezpečenie ozvučenia priestoru recepcie.
Termín do 8.1.2014


1013,33 Central Hotel Management, s. r. o.
6. 08.01.2013 Programovanie a grafické spracovanie facebookovej aplikácie "Opýtajte sa generálneho". Termín do 31.12.2013


1590,- Ebys, s. r. o.
7. 08.01.2013

Demontáž pôvodnýchj batérií, dodávka a montáž 36 ks nových batérií, pripojenie k existujúcemu rozvodu, uvedenie batérií do prevádzky s vykonaním prvej kapacitnej skúšky, nastavenie parametrov nabíjania s existujúcim nabíjacím zariadením, východiskovú OPOS, zaškolenie obsluhy a ekologické zneškodnenie starého akumulátora

10.572,44 TECHALL SLOVENSKO, spol. s r.o.
8. 09.01.2014

Spolupráca na príprave vizuálnych návrhov pre program.okruhy 1 a 2, príprava graf.návrhov pre rozhlasové služby, diela predstavujúce promo pre všetky programové služby, aplikácia grafiky na web, aplikácia grafiky pre tlač

6800,- Active one, s.r.o.

9.

10.01.2014

Nákup softvérových licencií ADOBE pre odbor Kreatívy STV


4558,80
CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o
10. 14.01.2014

1 ks Systém pre úpravu digitálneho záznamu s príslušenstvom

19.998,- SUNTEQ spol. s r.o.
11. 17.01.2014

Nákup a dodanie 4 ks mikroportov Sennheiser s prijímačom a klopovým mikrofónom ME2
a 4 ks klopových mikrofónov Sennheiser

3050,- ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o.
12. 20.01.2014 Zmluva o poskytovaní poradenstva - v procese auditu (vymáhanie pohľadávok, optimalizácia postupu vymáhania pohľadávok, vypracovanie novej metodiky vymáhania pohl., príprava reportingu)

4800,- Ing. Dušan Ježík - reality
13. 20.01.2014

Prenos

8083,04 WRN Broadcast Limited
14. 20.01.2014 Šírenie programu RSI v roku 2014

5000,- Funkhaus Euskirchen e.V.
15. 21.01.2014 Prenájom technického zariadenia AVID DS v10,FX-online, Compositing & Graphics, High-res Conform, 16TB Video Raid RTR320X storage s príslušenstvom. Termín plnenia: 01 - 02.2014

2000,- VERTEX CREATION, s.r.o.
16. 22.01.2014 Vytváranie reklamných textov, sloganov, scenárov, rozhlasových a televíznych zvučiek, hlavných ideí reklamných kampaní pre rozhlasové a televízne vysielanie na obdobie február - apríl 2014.

7800,- Robert Bunča
17. 23.01.2014 Pokusné (pilotné vysielanie HbbTV) aplikácie "Slovensko 2013 Advent" v termíne od 1.1.2014 do 31.1.2014. T: do 31.1.2014

1500,- Teledata, s r.o.
18. 23.01.2014 Nákup a dodanie:
2 ks 3 Gbit Analog audio Embedder , typ: P DM 1383
1 ks 3 Gbit SDI to HDMI Converter, typ: C DH 1813
v zmysle priloženej cenovej ponuky za účelom prevádzania SDI Embedded signálov do analógu. Termín plnenia do : 28.01.2014

1930,- TVsys, s.r.o.
19. 24.01.2014 Predmetom zmluvy je úprava a povinností zmluvných strán pri kúpe a dodávke osobných ochranných pomôcok pre bežnú potrebu RTVS a v rámci realizácie projektov financovaných z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

19.999,99 a-max sk, s.r.o
20. 24.01.2014
Prepis (Beta/Beta) k 26 častiam seriálu McLeodove dcéry IV.B

2392,- Česká televize
21. 24.01.2014 Pravidelná polročná profylaktická prehliadka + výmena riadiacej dosky UPS PTX QUASAR/20kVA v objekte RTVS - Stúdiu Košice na Moyzesovej ulici č. 7.

1545,- O.K. Servis SK, s.r.o.
22. 24.01.2014 Nákup mikrofónnych držiakov XM-175 pre kamery v PV BA1 na základe cen. ponuky č.17012014/RTVS zo dňa 17. 1. 2014

2000,- TRACO SYSTEMS, a.s.
23. 27.01.2014 Objednávka nanákup:
2ks - 7" LCD monitor SWIT S-1071 na základe cen. ponuky č.14008 zo dňa 21.1.2014
3ks - platňa úchytku batérií na kameru na základe cen. ponuky č.14009 zo dňa 21.1.2014

1710,- AVDigital, s.r.o.
24. 27.01.2014 Objednávka - analýza, špecifikácia, zadefinovanie riešenia zvukového procesoru Astra v zmysle cenovej ponuky č. 109 01 14.
Termín plnenia: 24.01.2014

1325,- ELEKTRONIKA, a.s.
25. 27.01.2014 Objednávka - Orezávanie a výrub stromov. s likvidáciou pňov, odvozom a skládkou biologického odpadu - objekt RTVS Mlynská Dolina

1583,47 Marian Demko
26. 27.01.2014

Oprava čelnej steny šachty a oprava poškodenej podlahy v nástupiskách pred prahom šach.dverí a podstavca pod nárazník. /objekt RTVS MD-BTP-II suterén, 4.st. štúdiový blok, I.stavba/

1451,30 SRS PLUS, spol. s r.o.
27. 30.01.2014 Realizácia inštalácie a otestovania zvukového procesoru Astra v zmysle cenovej ponuky č. 112-01-14

1300,- ELEKTRONIKA, a.s.
28. 30.01.2014 Nákup doplnkových softwérových zásuvných modulov pre úpravu hlasitosti šiestich audio postprodukčných pracovísk STV (SST1-6, ruchové štúdio)

2035,83 G - Tec Professional, s.r.o.
29. 30.01.2014 Nákup 8 ks vetroviek pre tv štáb repre. ZOH

1000,- Juraj Králik - ZAJO
30. 30.01.2014 Zabezpečenie vysielacích práv: Brall Gärtner: Na skle maľované -680310000400000 - odvysielané 24.12.2013

3457,89
LITA, autorská spoločnosť

31. 30.01.2014

3 akreditácie na medzinárodný programový trh MIPTV Cannes., pre pána Miku, Búzu a Slovákovú, 6.4. – 10.4.2014

3052,50 Reed midem
32. 06.02.2014 Nákup - elektroinštalačného materiálu
Predpokladaný termín dodania 5.2.2014
Elektro údržba elektro zariadení STV.
Výmena a oprava el. zariadenia STV

1675,20 Jozef Fazekaš FAZEKAŠ
33. 06.02.2014 Poskytovanie právnych služieb

19.999,- Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o.
34. 07.02.2014 Spolupráca pri realizácii vyhotovovania rozmnoženín zvukových záznamov a verejné rozširovanie týchto nosičov na území Slovenskej republiky a Českej republiky na nekomerčné účely. Nosiče budú verejne rozširované pod pracovným názvom „Anna Lišková – In memoriam“, budú nepredajné a určené na darovanie.

1030,- FOXX NEW MEDIA, s.r.o.
35. 10.02.2014 Dielo v podobe mobilných aplikácií pre rozhlas (ďalej len aplikácie), v nasledovnom rozsahu:
Zhotovenie diela v podobe mobilných aplikácií pre rozhlas. Grafické spracovanie - mobilná aplikácia a programovanie, testovanie, export


2670,- Ebys, s. r. o.
36. 11.02.2014 Dodávka a montáž akustických panelov pre stavbu: Technologické pracoviská objektu Štúdia RTVS Banská Bystrica

 18.786,88 
MediaTech Central Europe, a. s.
37. 12.02.2014 Rekonštrukcia prenosových vozov BA1 a BA13. Rozšírenie obrazovej réžie HS-450 o 2 vstupy HD-SDI, 2 výstupy HD-SDI a diaľkové ovládanie AUX-ovej zbernice v prenosovom voze BA13

5158,50 AVDigital, s.r.o.
38. 14.02.2014 Predmetom tejto zmluvy je povolenie na používanie počítačových programov v rozsahu stanovenom touto zmluvou počas trvania licenčnej doby

1109,- MEDIAN SK, s.r.o.
39. 14.02.2014 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dát na využívanie z prieskumného projektu „Navýšenie ROZHLASOVEJ ČASTI kontinuálneho prieskumu Market & Media & Lifestyle - Slovensko 2014“, tzv. Prieskum „Rádiá“ 2014

15.000,- MEDIAN SK, s.r.o.
40. 14.02.2014 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dát z prieskumu trhu, médií a verejnej mienky – Národného prieskumu Market & Media & Lifestyle – TGI SR 2014 (2014/1, 2014/2, 2014/3, 2014/4) v rozsahu „kompletné dáta pre softvér“ do užívania na dobu 1 roka od poskytnutia dát v rozsahu stanovenom touto zmluvou
18.708,- MEDIAN SK, s.r.o.

41.

14.02.2014

Objednávka: tlač, kompletizácia, balenie dokumentov vrátane zabezpečenia dodávky spotrebného materiálu a doručenie zásielok adresátom vrátane elektronického reportu z doručovania. Súčasne prehlasujeme, že súhlasíme s Poštovými podmienkami Cromwell, a.s.
Typ zásielky: Transakčná hybridná zásielka (ThZ). Hmotnosť zásielky: do 50 g


3905,46

Cromwell, a.s.
42. 14.02.2014 Objednávka: nákup materiálu na výrobu prenosných cases na základe cen. ponuky č.20140001zo dňa 31.1.2014 (potrebné na ochranu reportážnych setov pri prevoze)
1307,63 ADAM a SYN, s.r.o.

43.

14.02.2014

Objednávka: nákup - hygienický materiál


1277,80

5PL, s. r. o.
44. 14.02.2014 Objednávka: nákup príslušenstva ku kamerám SONY PMW-F3 (pršiplášte, brašňa, káble) na základe cen. ponuky č.212675 zo dňa 28.1.2014

1555,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
45. 18.02.2014 Objednávka: nákup optickej kabeláže s  montážou  medzi Kreatívou a HD traktom v STV

1864,02 AKOD Slovakia, s. r. o.
46. 18.02.2014 Objednávka: dodanie nákupu 2500m 75ohm SDI video káblu (inštalačný koaxiálny kábel) v zmysle priloženej cenovej ponuky č.212687

1625,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
47. 18.02.2014 Objednávka: dodanie - nákup 1 ks descramblovacieho modulu pre interný káblový rozvod v zmysle priloženej cenovej ponuky č.20140602-2

1750,- SUNTEQ, spol. s r.o.
48. 18.02.2014 Objednávka: Inžinierska činnosť k zabezpečeniu zmeny funkčného využitia priestoru na strerilizačnú linku (Mlynská dolina)

1000,- CONSULTING, s. r. o.
49. 18.02.2014 Zmluva o poskytovaní prac. zdravotnej služby

19.800,- MED POINT, s.r.o.
50. 21.02.2014 BB minimálne inv.stavebné a technologické. 1 ks merací prístroj PHSXE PHABRIX SxE s rozšíreniami:
PHSXOS Commands Script + Reports, PHSXOVNC Ancilary Status a PHSXOEA SxE Eye and Jitter analysis.

9295,75 CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o..
51. 21.02.2014 Objednávka: ubytovanie,stravovanie a služby súvisiace s rokovaním autorov relácie Kvarteto, ktoré sa uskutoční vo Vašom hoteli v dňoch 6.-9.2.2014. /počet nocí 3, počet osôb cca 25/

3500,- Hotel Kitty
52. 21.02.2014 Nákup - kancelárska stolička Calypso Grand BP anztracit

1447,13 OFFICE PRO, s.r.o.
53. 21.02.2014 Objednávka: vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie pre opravu vonkajšej nástupnej plochy budovy V. a stavba v 6 tlačových vyhotoveniach a 1x CD nosič v pdf a dwg

1900,- CONSULTING, s.r.o.
54. 21.02.2014 Objednávka: nákup a dodanie taskamov a akumulátorov

1931,65 Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
55. 21.02.2014 Objednávka: nákup a dodanie technologického nábytku

1680,- ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o..
56. 21.02.2014 Objednávka: nákup a dodanie kábelových držiakov

1374,- Ing. Peter Foldvári - Rock Centrum
57. 21.02.2014 Kamkordéry - 2 ks ručný kamerový rekordér AJ-PX270 s príslušenstvom

18.441,86 AVDigital, s.r.o.
58. 26.02.2014 Objednávka: na vozidle MB 612D Vario, EČV: BA182AI, príprava na TK, EK, servisná prehliadka, elektroinštalácie, výfuku nezávislého kúrenia a palivovej sústavy, prevedenie TK,EK

1305,60 SERVIS IJ, s.r.o.
59. 26.02.2014 Objednávka: na vozidle MB 612D Vario, EČV: BA182AI, oprava Z bŕzd.

1475,56 SERVIS IJ, s.r.o.
60. 26.02.2014 Objednávka: dodanie- nákup 2 ks modulov CBK-FGB01  za účelom UP GRADE kinematografických kamier F3

1300,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.
61. 26.02.2014 Objednávka: pre Štúdio RTVS Banská Bystrica - SRo - reproduktory
1900,- AGENT Media, s.r.o.

62.

26.02.2014

Objednávka: na vozidle MB 1317 Atego, EČV: BA140EI, príprava na TK, EK, oprava Z bŕzd a nábojov bŕzd,  prevedenie TK, EK

1706,49

SERVIS IJ, s.r.o.

63.

26.02.2014

Objednávka: za účelom zabezpečenia stabilnej teploty v serverovni RD1 výplne stavebných otvorov z 5-komorového profilového systému Salamander Streamline s kovaním AUBI Titan AF a HPL výplňou bielou na základe cenovej ponuky č.: N50924

3636,05

Peter Ďurčan - FINAL PLAST

64.

26.02.2014

Objednávka: konzultačné služby za mesiac december

2000,-

TMK consulting

65.

26.02.2014

Objednávka: v rámci investičnej akcie "Spravodajský digitálny postprodukčný systém" záložné PSU zdroje pre konektivitu celej technologickej časti  počítačovej siete STV


1800,-

PosAm Bratislava, spol. s r.o.
66. 28.02.2014 Rekonštrukcia prenosových vozov BA1a BA13. Videodistributor a embeder pre PV-BA13

5320,- CENTRON SLOVAKIA, spol. s r.o.